Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie

„Młodości naszej wdzięczne kwiaty w świetle nauki tu dojrzewają…”

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Lublinie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH
PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LUBLINIE,
W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 11 IM. S. F. PALEOLOG I  XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. F. PALEOLOG

Podstawa prawna:

1) art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE.L.2016.119.1)

2) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000)

Informuję, że:

 • administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 11 im. St. F. Paleolog i XVIII Liceum Ogólnokształcące im. St. F. Paleolog, reprezentowany przez dyrektora – Pana Cezarego Jacka Furtaka;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej I opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy szkoły, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców / opiekunów prawnych nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;
 • od dnia 1 września 2018r. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie, może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: zso2@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora Danych;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;
 • podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców / prawnych opiekunów jest niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko;
 • posiadają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania / poprawienia swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy szkoła przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców / opiekunów prawnych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • dane osobowe Pani / Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców / opiekunów prawnych nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię;
 • dane osobowe Pani / Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców / opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku szkolnego dziecka a następnie zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi.

Potwierdzam zapoznanie się klauzulą informacyjną dotycząca danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 11 im. S. F. Paleolog i XVIII  Liceum Ogólnokształcące im. S. F. Paleolog:

L.p.Nazwisko i imię/imiona uczniaPodpis Rodzica/prawnego opiekuna
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  

Lublin, 4 września 2018 r.

Skip to content